Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2013

TAROT

Obraz
    Výnimo čná výstava Nikolaja Feďkoviča v Galérií SPP v Bratislave je výberom  z jeho tvorby posledných dvoch desa ťročí. Autor je nevšedným zjavom na európskej aj slovenskej výtvarnej scéne. Solitér kráčajúci vždy vlastnou cestou, bez  zaradenia do rôznych izmov , prúdov a tendencií.  Tarot  je plný symbolov, h ľadania otázok a odpovedí. Umožňuje nekonečné  množstvo výkladu. Predstavuje divákovi tak svoju podobu sveta. Tieto diela  rezonujú s ich „ čitateľom“  zvláštnym spôsobom. Ak cítite radosť - pulzujú radosťou. Ak máte pocit smútku, zrazu objavíte zádumčivý, hĺbavý aspekt  obrazu. Tu objavíte tajomstvo ako diela, ktoré nie sú definitívne uzavreté dávajú tisícky možností interpretácií. Nikolaj Fe ďkovič sa narodil v roku 1945 v Užhorode. Po odtrhnutí Zakarpatskej Rusi rodina za dramatických okolností presídlila do Michaloviec, kde autor vyrastal. Študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Brne a roku 1972 absolvoval štúdium na oddelení užitej ma ľby Vysokej ško